Kereskedelem, vendéglátás

Ügyintéző

Incze Ilona
Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 413. iroda
Tel.:  (88) 521-144
e-mail: incze.ilona@hivatal.ajka.hu


KERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS

Kereskedelmi tevékenység:

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentés nyilvántartásba vételét követően a kereskedő megkezdheti tevékenységét.

A bejelentést csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni. Ajka városban tevékenykedő kereskedők ezt Ajka város Önkormányzata Jegyzőjénél tehetik ezt meg.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit meghatározó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. és
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet, mely tartalmazza a bejelentés kötelező adatait (1. sz. melléklet) és a termékköröket (6. sz. melléklet).

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok:

 • bejelentés nyomtatvány,
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • vállalkozói igazolvány vagy igazolás, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány
 • vásárlók könyve
 • 3.000 Ft eljárási illeték bélyegben

A kizárólag az üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a 3. számú melléklet tartalmazza.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékeket forgalmazó üzlet működési engedélyezéséhez szükséges dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • vállalkozói igazolvány vagy igazolás, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány
 • vásárlók könyve
 • kérelem nyomtatvány,
 • az eljárás illetékmentes.

Az üzlet működési engedélyezési eljárásának ügyintézési ideje: 21 nap, amelybe nem számít bele a szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló megkeresés időtartama.

A kereskedő a működési engedély megadását követően kezdheti meg tevékenységét.

A működési engedély adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni, mely szintén illetékmentes.

A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a kereskedő hatóságnak. A módosítás bejelentése illetékmentes.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, a működési engedély vagy igazolás egyidejű visszaadásával.

Letölthető dokumentumok:

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés adatváltozásról

Bejelentés nyitva tartás megváltozásról

Bejelentés nyitva tartás megváltozásról (Elektronikusan benyújtható az ÁNYK program segítségével)

Nyilatkozat üzlet megszüntetés

Működési engedély kérelem

Működési engedély módosítása

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról:

2016. április 16. napjától a 2016. évi XXIII. törvény 4. §-a hatályon kívül helyezte.

Zenés, táncos rendezvények engedélyeztetése:

Azokat az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényeket, amelyeket

a)        az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;

b)        az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény)

engedélyeztetni kell. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható, melyet a rendezvény helye szerinti település Jegyzője ad ki.

Nem kell engedélyt kérni

a)        a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b)        a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c)        a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d)       a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e)        a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Alkalmazandó jogszabály:

 •  a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

Az engedélyezéshez szükséges dokumentumok:

 • a rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezője által benyújtott kérelem nyomtatvány,
 •  amennyiben a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor az egyéni vállalkozásról kiállított igazolás,
 •  amennyiben a kérelmező gazdasági társaság, akkor a társaság cégkivonata és az aláírásra jogosult aláírási címpéldánya,
 •   az eljárás 3000 forintos illetéke illetékbélyegben (költségmentesség esetén nyilatkozat),
 • a szakhatósági eljárásokért (ÁNTSZ, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló irat (feladóvevény másolat vagy átutalásról banki igazolás)

biztonsági terv, amely tartalmazza:

a.)   a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;

b.)   a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

c.)   a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;

d.)   a biztonsági személyzet létszámát;

e.)   az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint

f.)    szabadtéri rendezvények esetében a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

 •  tűzvédelmi szabályzat
 • építészeti-műszaki dokumentáció (két példányban)
 • tervezői nyilatkozat

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a Jegyzőhöz.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadásához

Zenés, táncos rendezvény bezárásának bejelentése

 


PIAC

Vásár, piac engedélyezése:

Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásár, piac üzemeltetését a vásár vagy piac helye szerinti Jegyzője engedélyezi. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • Egyéni vállalkozó esetében az illetékes Okmányiroda igazolása a vállalkozásról.
 • Gazdasági társaság esetén Cégkivonat és aláírási címpéldány.
 •  A vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével.
 • A területhasználat jogcímét igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, üzemeltetési szerződés stb.).
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.
 • Élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
 • Meghatalmazás abban az esetben, ha nem a kérelmező jár el az engedélyezési eljárás során.

Biztonsági terv:

 • a 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, esetén, továbbá
 • szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja
 • 3.000 Ft-os illetékbélyeg

Alkalmazandó jogszabály:

 • a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet

Letölthető dokumentum:

Kérelem vásár-,illetve piacüzemeltetési engedély kiadásához


 

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

 

Üzleti célú szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása és engedély kiadása:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását és a szálláshely-üzemeltetési bejelentést a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez kell bejelenteni.

Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület. Így a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely.

Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

A szálláshely-üzemeltetési bejelentéshez csatolni kell:

a)        nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b)        haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c)        közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

A szálláshely szolgáltató a bejelentést követően a szolgáltató és a szálláshely adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

Alkalmazandó jogszabály:

 •  a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet

Letölthető dokumentum:

Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély iránt

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely nyilvántartásba vétele:

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a szálláshely fekvése szerint illetékes önkormányzat Jegyzője által vezetett hatósági nyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) szereplő szolgáltató a nyilvántartásban szereplő szálláshelyen nyújthat  – a nomád táborhely és e jogcímen a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás kivételével.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel jogszabály (1) bekezdésében foglaltaknak, és a jegyző az ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül dönt.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.

Alkalmazandó jogszabály:

 • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

Letölthető dokumentum:

Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely nyilvántartásba vétele iránt