Birtokvédelem

Ügyintéző

Kántás Kinga
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Szociális és Igazgatási Iroda
IV. emelet 416. iroda
Tel.: (88) 521-114


Az alkalmazott jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm.rendelet

A hatáskör gyakorlója: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják.

A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A kérelem tartalmazza:

  •  a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, aláírását
  • annak a félnek a nevét, lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik
  • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
  •  a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást
  • a birtoksértés időpontjára történő utalást
  • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

Az eljárás illetékköteles,3.000,- Ft illetékbélyegben leróva.

Az ügyintézési határidő: 15 nap

Nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekkez…