Talált tárgyak

Ügykezelő

Böröcz Adrienn
Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 412. iroda
Tel.:  (88) 521-153


TÁJÉKOZTATÓ

A talált dolgokkal kapcsolatos eljárásról:

A talált tárgyakkal kapcsolatos eljárást a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.), illetve a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) kormányrendelet szabályozza.

I. Általános tudnivalók a talált dolgokról:

A Ptk. szerint: „Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot talál, és annak tulajdonjogára igényt tart, megszerzi a tulajdonjogot, ha mindent megtett, amit a jogszabály annak érdekében ír elő, hogy a dolgot a tulajdonosa visszakaphassa, és a tulajdonos a találástól számított egy éven belül a dologért nem jelentkezett.”1 A törvény a talált dolgok tulajdonjogának megszerzését két konjunktív feltételhez köti a találó oldalán:jogszabálynak megfelelő eljárás a talált dolog tulajdonosának felkutatása végett, és – ha ez nem járt sikerrel – egy év „türelmi idő” eltelte, amely alatt a tulajdonos a dologért nem jelentkezett.

Az általános szabály alól két fontos kivétel van: egyrészt „a közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén”2 talált dolgon a találó nem szerez tulajdonjogot, másrészt pedig a törvény és a kormányrendelet szövegéből következően csak a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolgok tulajdonjogát szerezheti meg a találó. Ha a talált dolog nagyobb értékű, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult – feltéve, hogy a találó a jogszabályoknak megfelelően mindent megtett a tulajdonos felkutatása érdekében.

II. A személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó talált dolgokkal kapcsolatos eljárás:

Az eljárási szabályokat tartalmazó kormányrendelet értelmében a találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolgok elvesztőjének, tulajdonosának vagy más, átvételre jogosult személynek (a továbbiakban: jogosult) átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni. A jegyzőhöz való beszolgáltatásakor a találónak nyilatkoznia kell arról, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára.

A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

Ha a beszolgáltatott dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a jegyző a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak.

Ha jogosult kiléte nem állapítható meg, a jegyző a talált dolgot annak beszolgáltatásától számított három hónapon át megőrzi.

Ha ez alatt az idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a talált dolgot a jegyző kiadja az erre már korábban igényét jelző találónak.

A találó a dolgot a törvény által előírt egy évből fennmaradó ideig – tehát kilenc hónapig– a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. A találó a talált dolog tulajdonjogot a találástól számított egy év eltelte után szerzi meg,

1 Ptk. 129. § (1) bekezdés

2 Ptk. 129. § (2) bekezdés amennyiben jogosult ez idő alatt sem a jegyzőnél, sem a találónál nem jelentkezett a dologért.

Ha a talált dolog nem tartozik a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe, és ezért a találó azon nem szerezhet tulajdonjogot, egy év elteltével, ha pedig a találó a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára nem tart igényt, és a tulajdonos egy éven belül nem jelentkezik, három hónap elteltével a jegyző a dolgot értékesíti. „A tulajdonjog, illetőleg a dolog értékesítéséből befolyt vételár az államot illeti.”3

III. A közönség számára nyitva álló helyiségben, illetve tömegközlekedési eszközön talált dologgal kapcsolatos eljárás:

A polgári törvénykönyv szerint a címben szereplő helyeken talált dolgokon a találó nem szerez tulajdonjogot. A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni. Ha a talált dolog átvételére jogosult személy kiléte megállapítható, a hivatal vagy vállalat őt értesíti és jelentkezése esetében részére a dolgot haladéktalanul átadja.

Ha a jogosult személye nem állapítható meg, a hivatal vagy vállalat a talált dolgot a beszolgáltatástól számított három hónapon át megőrzi, vagy pedig – ha a megőrzésre lehetősége nincs – azt a beszolgáltatástól számított nyolc napon belül a jegyzőnek átadja.

Ha a jogosult a dologért a találástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a hivatal vagy vállalat, illetőleg a jegyző azt értékesíti.

IV. Az el nem tartható talált dolgokkal kapcsolatos eljárás:

Ha a talált dolog – akár romlandósága miatt, akár pedig egyéb okból – nem tartható el, illetőleg nem őrizhető meg, a jegyző, illetőleg a hivatal vagy a vállalat annak értékesítéséről haladéktalanul gondoskodik. Az értékesítésből származó összeg kiadását a jogosult a találástól számított egy éven belül az értékesítőtől igényelheti.

V. Alkalmazandó jogszabályok:

1. A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

2. A talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) kormányrendelet.

VI. Talált dolgokkal kapcsolatos további információk:

A talált dolgokkal kapcsolatos bármilyen további kérdését ügyintézőink várják ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatalban

3 Vö.: Ptk. 131. §. Ebben az esetben az állam alatt a talált tárgyat őrző szervezetet kell érteni. E szervezet állapítja meg az értékesítésre kerülő talált dolog árát is. Vö.: kormányrendelet 4. § (2) bekezdés.