Gyermekvédelmi ügyek

Ügyintéző

Böröczné Németh Csilla
Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 414. iroda
Tel.:  (88) 521-103


Általános szabályok:

  • Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja hatáskörét és illetékességét, amely Ajka város közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, továbbá a városban élő hajléktalanokra terjed ki, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott lakik.
  • A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntető jogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint ellátási formától függően a családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:

a)       a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap;

b)       az egyéb jövedelmeknél egy év.

  • Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális intézmény a kérelmezőnél a nyilatkozatokban és az igazolásokban feltüntetett adatok valóságnak megfelelő voltját ellenőrizheti, a tényállás tisztázása során helyszíni szemlét – környezettanulmányt – végezhet, továbbá felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentum benyújtására.
  • Az eljárás költség- és illetékmentes.

Alkalmazandó jogszabályok:

  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Korm. rendelet
  • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Letölthető dokumentumok:

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
Munkáltatói igazolás
Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról

Letölthető dokumentumok:

Kérelem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
Tájékoztató hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Letölthető dokumentumok

Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről