Lakásügyek

Ügyintéző

Csuka Mihályné
Szociális és Igazgatási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
IV. emelet 415. szoba
Tel.:  (88) 521-117


Általános szabályok:

  • A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
  • A telekvásárlók támogatása esetén a támogatással megszerzett ingatlant a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint jelzálogjog bejegyzés terheli. A jelzálogjog bejegyzésért a fizetendő mindenkori igazgatási szolgáltatási díj Körzeti Földhivatal felé való befizetése a támogatásban részesülőt terheli.
  • Az eljáró szerv az eljárásban mindenkor vizsgálja hatáskörét és illetékességét.
  • Az egyes támogatásokra kiírt pályázatok esetén a kérelmek az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be a pályázat kiírását követően. A kiírt pályázatok az Ajkai Szóban és a Városi Televízióban tekinthetők meg.
  • A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint – ellátási formától függően – a családjában vagy háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól.(A hivatalból ismert ellátásokról igazolást nem kell csatolni.)

Alkalmazandó jogszabályok:

  • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
  • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet
  • Ajka város Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 30/1993.(XII.28.) rendelete
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Letölthető dokumentumok:

Pályázat telekvásárlási támogatáshoz

Tájékoztató telekvásárlási támogatáshoz

Önkormányzati szociális bérlakás kérelem

Pályázati nyomtatvány “Fecskeházi garzonlakásra”